Ocmw

OCMW Halle

index.jpg

Het OCMW is de afkorting voor 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn'. In iedere gemeente en stad vind je een OCMW. Het OCMW is er voor elke inwoner en in het bijzonder voor mensen die moeilijker voor hun eigen sociale rechten kunnen opkomen.
Een OCMW heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Missie
Het OCMW Halle is een belangrijke speler binnen het sociale landschap van Halle. In een sfeer van wederzijds respect, creëren wij kansen voor alle inwoners. Het OCMW van Halle geeft ondersteuning om in de basisbehoeften te voldoen, om actief deel te nemen aan het sociale leven binnen de maatschappij en om er op een betrokken wijze deel van uit te maken.
Doelstelling
Het OCMW Halle stelt voor de komende jaren drie beleidsthema's centraal:
• de dienstverlening toegankelijker maken.
• de lokale armoede bestrijden
• kwaliteitsvol leven nastreven
Deze thema's vormen de basis van de meerjarenplanning die in december 2011 goedgekeurd werd. Zij vormen de rode draad doorheen alle initiatieven van het OCMW tijdens de komende jaren.

Het OCMW van Halle levert professionele dienstverlening die maximaal afgestemd is op de behoeften van de gebruiker. Deze diensten hebben tot doel om de senior kwaliteitsvol te laten wonen en leven met een gevarieerd aanbod van zorg op maak. Dit gebeurt in onderling overleg met de gebruikers, de mantelzorgers, andere hulpverleners en vrijwilligers.

Vrijwilligers
Meer dan 70 vrijwilligers zetten zich in bij alle departementen van het OCMW. Met hun onbezoldigde inzet leveren zij een waardevolle bijdrage aan de werking van verschillende diensten. Naast het bieden van extra ondersteuning aan professionele medewerkers bemannen zij ook diensten zoals de Oppasdienst, de mindermobielencentrale en de telefoonster.

Projecten
Naast de traditionele dienstverlening besteedt het OCMW van Halle veel aandacht aan het sluiten van samenwerkingsverbanden (zoals het Lokaal Sociaal Beleid) en het uitwerken van projecten rond specifieke thema's (zoals de Taalvisie, Vereenzaming, …).